Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych

E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy
E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć)
oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)

II.1. Budowa kaskady Wisły od Warszawy do Gdańska,
II.2. Modernizacja górnej skanalizowanej Wisły oraz budowa stopnia wodnego w Niepołomicach.

W związku z podpisaniem aktu ratyfikacyjnego Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) Polska zobowiązała się doprowadzić główne szlaki wodne do co najmniej IV klasy żeglowności. Polskie drogi wodne, po uzyskaniu standardu określonego w AGN, będą mogły stać się docelowo elementami transeuropejskiej sieci transportowej TNT.

Drogę Wodną Wisły (DWW) zdefiniowaną na potrzeby opracowania Studium Wykonalności należy rozumieć, jako międzynarodową drogę wodną E-40 na odcinku drogi wodnej rzeki Wisły od Gdańska do Warszawy oraz od Warszawy do Brześcia oraz fragment drogi wodnej E-70 do Wisły – Zalewu Wiślanego do Elbląga.

Ze względu na szczególną wrażliwość środowiska naturalnego Drogi Wodnej Wisły wpływ potencjalnych korzystnych i niekorzystnych oddziaływań na środowisko musi być uwzględniony na wszystkich etapach niniejszego opracowania.

„Biała Księga” Komisji Europejskiej, określa strategię rozwoju transportu w Europie, której celem jest przesunięcie do roku 2030, 30% ruchu drogowego na kolejowy i wodny śródlądowy, a 50% do roku 2050. Z uwagi na konieczność dekarbonizacji całego sektora transportu Komisja chce ułatwić wykorzystanie potencjału żeglugi śródlądowej i zwiększyć jej znaczenie w łańcuchu transportu intermodalnego.

Projekt "Rozwój sektora żeglugi śródlądowej" został wpisany jako projekt strategiczny do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), a niektóre funkcjonalne fragmenty dróg wodnych zostały wpisane na indykatywną listę projektów, które są analizowane pod kątem możliwości ich finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (tzw. Planu Junckera)”.

Cel opracowania

Celem opracowania jest:


 1. szczegółowa analiza zasadności przedsięwzięcia polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg) z uwzględnieniem uzyskania minimum IV klasy żeglowności,
 2. wsparcie procesu decyzyjnego związanego z uruchomieniem planu dotyczącego rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce,
 3. zbadanie wykonalności przedsięwzięcia, a więc sprawdzenie czy istnieją ograniczenia techniczne, środowiskowe, finansowe, organizacyjne, prawne i inne, które uniemożliwiają jego realizację,
 4. ocena, czy analizowane przedsięwzięcie jest uzasadnione z ekonomiczno – społecznego punktu widzenia,
 5. określenie zakresu projektowanego przedsięwzięcia oraz jego głównych parametrów technicznych,
 6. oszacowanie nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji programu inwestycyjnego oraz określenie harmonogramu wydatków i potencjalnych źródeł finansowania,
 7. porównanie alternatywnych wariantów realizacji programu poprzez zastosowanie analizy wielokryterialnej,
 8. uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wariantu realizacji przedsięwzięcia, który odznacza się wykonalnością we wszystkich analizowanych aspektach.

Zamawiający

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
www.portgdansk.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest spółką prawa handlowego utworzoną w 1998 r. i działającą na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz Kodeksu spółek handlowych. Spółka kontynuuje w tym zakresie tradycje wszystkich poprzednich podmiotów gospodarujących w granicach portu w Gdańsku, z których ostatnim był Zarząd Portu Gdańsk SA. Udziałowcami spółki są: Skarb Państwa, Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy.

Wykonawca

Halcrow Group Limited
Elms House, 43 Brook Green,
Londyn W6 7EF, Wielka Brytania
działająca przez:
Halcrow Group Limited Oddział w Polsce
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
www.jacobs.com

Wykonawcą opracowania jest brytyjska spółka Halcrow Group Limited z siedzibą w Londynie, działająca w Polsce przez Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce, wchodząca w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Jacobs Engineering (Jacobs). Grupa Jacobs, po przejęciu w dniu 15 grudnia 2017 roku grupy spółek CH2M, do której wcześniej należało Halcrow, jest obecnie największą grupą inżynieryjną na świecie. Jacobs, z łącznym przychodem rzędu 15 miliardów dolarów amerykańskich i ponad 74 tysiącami pracowników, oferuje pełne spektrum usług inżynierskich i konsultingowych oraz obsługuje sektory prywatne, rządowe i publiczne. Jacobs zatrudnia w Polsce ponad 1000 pracowników i świadczy usługi z 2 biur stacjonarnych zlokalizowanych w Krakowie i Warszawie.

Obszar opracowania

Przestrzennie, zakres opracowania pokrywa się z przebiegiem międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska – Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg).

Opracowanie obejmuje zatem następujące cieki i kanały:

 • Martwa Wisła – na odcinku od Gdańska do połączenia z Wisłą;
 • Wisła – na odcinku od połączenia z Martwą Wisłą do Dęblina;
 • Nogat
 • Szkarpawa
 • Kanał Jagielloński
 • Elbląg – na odcinku ujścia do Zalewu Wiślanego do Portu Elbląg

oraz w zależności od wariantu przebiegu drogi wodnej na odcinku E-40 od Warszawy do granicy Polska – Białoruś (Brześć), fragmentarycznie cieki:

 • Kanał Żerański
 • Bug
 • Wieprz
 • Wilga
 • Krzna
 • Tyśmienica
 • Bystrzyca

Obszar projektu obejmuje tereny następujących województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie oraz fragmenty lubelskiego i podlaskiego.

Rycina 1 Obszar opracowania
Źródło: opracowanie własne

Harmonogram

Harmonogram przewiduje wykonanie opracowania do pierwszego kwartału 2020 roku.

Opracowanie Studium Wykonalności jest realizowane w trzech etapach:


Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt poprzez adres mailowy

kontakt@programwisla.pl